Galeria na Gojach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FTP   Dojazd   Kontakt  

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

  Sklep    
 
Robert Mrózek MIEJSKI KRAJOBRAZ NAZWNICZY CIESZYNA W PERSPEKTYWIE DIACHRONICZNEJ
„W cz??ci ?l?skiej ziemi zwanej od dop?ywów górnego biegu Odry ?l?skiem Górnym, w najbardziej na po?udnie wysuni?tej po?aci, zwanej od g?ównego miasta ?l?skiem Cieszy?skim, s? dwie miejscowo?ci z nazw? Cieszyn. Jedna le?y na lewym brzegu rzeki Olzy w okolicy Podobory, druga po prawym brzegu Olzy – jest to Cieszyn dzisiejszy.
Przy Podoborze s? ?lady grodziska. Na wzgórzu poros?ym lasem wznosi si? wysoki wa? otoczony rowem d?ugo?ci oko?o 440 metrów. Kszta?t jego zaokr?glony, w stronie pó?nocno-wschodniej za? rozwidlony. W tym miejscu rów jest znacznie ni?szy, ale zaraz za nim wznosz? si? kopce, si?gaj?ce wy?ej ni? wa?, tworz?ce cz??ci wzgórza opadaj?cego stromo na wszystkie strony. Obok w stronie po?udniowo-wschodniej wida? ?lady drugiego wa?u, znacznie ni?szego, a wzd?u? niego znowu rów, równie? mniej widoczny ni? tamten.
Ca?e to miejsce jest obronne ju? z natury. Z trzech stron p?yn? lub p?yn??y dawniej potoki, najwi?kszy od strony pó?nocno-wschodniej, którego wody u?ywa si? jako motoru do pi?y. Ten jest odga??zieniem Olzy. Ale dawniej p?yn??a t?dy sama Olza, która dopiero z ko?cem XVII lub na pocz?tku XVIII wieku odwróci?a swój bieg i skr?ci?a ku brzegowi pogwizdowskiemu. Wa? wy?szy wraz z rowem kry? zapewne mieszkania ludzkie, zewn?trzny, ni?szy s?u?y? jako zagroda dla byd?a, od czego posz?a nazwa s?siedniej miejscowo?ci Podobora.
Miejsce to nazywa ludno?? miejscowa starym Cieszynem lub Cieszyniskiem. To grodzisko by?o prawdopodobnie siedzib? kasztelana cieszy?skiego wymienionego w bulli papie?a Adriana z roku 1155, która zawiera pierwsz? historyczn? wzmiank? o Cieszynie.
Pocz?tek obecnego Cieszyna wi??e si? z Gór? Zamkow?, oblan? z dwóch stron rzekami, Olz? i jej dop?ywem Bobrówk?, miejscem zatem obronnym z natury, dost?pnym tylko od strony po?udniowej, na którym wznosi si? kaplica w stylu roma?skim.
 
 
 
 
 
Zapraszamy
"GALERIA NA GOJACH"
A.B.K. Heczko
43-430 Ustroń
ul. Błaszczyka 19
 
Telefon
+48 33 854 11 00
galeria@heczko.pl
www.heczko.pl
 
Godziny
otwarcia galerii:
Od Poniedziałku do Piątku
w godz. 9.30 do 17.00
 
  Projekt, wykonanie, hosting i opieka nad stroną www - Marek Landowski - www.marlan.pl