Galeria na Gojach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FTP   Dojazd   Kontakt  

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

  Sklep    
 
Piotr Wybraniec Z POWIETRZA, L?DU I MORZA
Od pierwszej edycji tej ksi??ki mija w?a?nie pi?? lat, w czasie których uda?o si? dokona? nowych ustale? co do faktów, jak i osób, które powinny si? w tej publikacji znale??. Oczywi?cie wci?? istniej? braki w poszczególnych biogramach, ale wiele spo?ród nich ju? nigdy nie uda si? w wystarczaj?cy sposób uzupe?ni?. W poprzednim wydaniu zapowiada?em, ?e nowe obejmie swym zakresem wi?kszy obszar terytorialny, jednak?e nie uda?o si? zgromadzi? wystarczaj?co informacji, aby sprosta? wyznaczonemu zadaniu.
Nie zmieni? si? cel tej publikacji, który nie stanowi dokonanie naukowej syntezy tematu, ale przede wszystkim upami?tnienie i oddanie ho?du ?o?nierzom, którzy w czasie II Wojny ?wiatowej s?u?yli i walczyli w jednostkach specjalnych Wojska Polskiego, a ich ?ycie zwi?zane w by?o ze ?l?skiem Cieszy?skim.
Kryterium, na podstawie którego wyodr?bnia?em ?o?nierzy jednostek specjalnych oraz cichociemnych, ?ci?le odnosi si? do konkretnych jednostek wojskowych i do cichociemnych. Inaczej ma si? podstawa, wedle której kwalifikowa?em powi?zanie z tym regionem. Opiera?o si? ono nie tylko na zwi?zkach wynikaj?cych z miejsca urodzenia, ale tak?e z miejsca osiedlenia czy aktywno?ci ?yciowej na danym terenie przez pewien d?u?szy okres, albo udzia?u w znacz?cym dla tej ziemi wydarzeniu. Zamie?ci?em tu równie? biogramy ?o?nierzy, po których pozostanie w naszym regionie pami?? w zwi?zku z ich osobistymi rzeczami z?o?onymi w wi?la?skim „Muzeum Spadochroniarstwa”. W pierwszych dwu przypadkach bez cienia w?tpliwo?ci mo?na mówi? o Cieszyniakach z urodzenia lub z wyboru. Inaczej natomiast jest z aktywno?ci? ?yciow? na Ziemi Cieszy?skiej, wynikaj?c? ze s?u?by wojskowej w 3 b?d? 4 Pu?ku Strzelców Podhala?skich albo wykazywania na tym terenie innej aktywno?ci ?yciowej. Podobnie ma si? rzecz w odniesieniu do ?o?nierzy, po których pami?tki znajduj? si? w muzeum. Jednak?e z pe?n? ?wiadomo?ci? doda?em do tej pracy równie? takie biografie, gdy? uwa?am, ?e bez nich stanowi?aby niepe?n? publikacj?.
Nie by?em nazbyt rygorystyczny w stosunku do granic ?l?ska Cieszy?skiego, opisuj?c osoby zwi?zane z miejscowo?ciami tu? „za rogatkami”, czyli w Morawskiej Ostrawie czy Bia?ej i innych miejscowo?ciach.
Dzieje jednostek specjalnych doczeka?y si? wielu dok?adnych opracowa?, dlatego te? podaj? bardzo uproszczon? i skrócon? ich histori?. Jednocze?nie ze wzgl?du na fakt, i? to publikacja o ludziach, którzy w tych jednostkach s?u?yli, bardziej szczegó?owo omawiam szkolenie, jakie musieli oni przej?? oraz sytuacje, w których si? znale?li.
Z pewno?ci? nie unikn??em b??dów, jak równie? nie uda?o mi si? odnale?? wszystkich, których biografie powinny si? znale?? w tej publikacji. Nie mia?em te? mo?liwo?ci zdoby? zdj?? wszystkich opisanych weteranów. Poszukuj?c by?ych ?o?nierzy kierowa?em si? wskazówkami i wspomnieniami ich kolegów, jak i pasjonatów tematu. Oczywi?cie korzysta?em te? ze ?róde? pisanych, które wymieniam w bibliografii, jak i danych urz?dowych, ale z ró?nych wzgl?dów nie zawsze by?o to mo?liwe i nie za ka?dym razem w takim jakbym chcia? zakresie. Oczywi?cie temat ten zamierzam kontynuowa? i w przysz?o?ci opublikowa? uzupe?nione opracowanie uwzgl?dniaj?ce równie? szerszy zakres terytorialny.

 
 
 
 
 
Zapraszamy
"GALERIA NA GOJACH"
A.B.K. Heczko
43-430 Ustroń
ul. Błaszczyka 19
 
Telefon
+48 33 854 11 00
galeria@heczko.pl
www.heczko.pl
 
Godziny
otwarcia galerii:
Od Poniedziałku do Piątku
w godz. 9.30 do 17.00
 
  Projekt, wykonanie, hosting i opieka nad stroną www - Marek Landowski - www.marlan.pl