Galeria na Gojach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FTP   Dojazd   Kontakt  

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

  Sklep    
 
PAMI?TNIKI USTRO?SKIE
Pami?tnik Ustro?ski tom 14

Z wielk? rado?ci? i satysfakcj? prezentujemy kolejny, czternasty ju? tom presti?owego wydawnictwa Towarzystwa Mi?o?ników Ustronia – Pami?tnik Ustro?ski. Najnowsza edycja ponad czterysta stronicowej ksi??ki zbieg?a si? z obchodami sto dwudziestej rocznicy istnienia najstarszego na ziemi cieszy?skiej stowarzyszenia regionalnego. Nam – jako spadkobiercom i kontynuatorom, nie wypada wiec nic innego jak przedstawi? w niej pierwsz? monografie tej organizacji, zawieraj?c? jej ponad wiekow? histori?, obrazuj?c przy tym wiele wa?nych wydarze? z ?ycia naszej wyj?tkowej miejscowo?ci, wkomponowanej w beskidzki krajobraz pomi?dzy Równic? i Czantori?. Zespó? redakcyjny wraz z autorami tekstów w?o?y? sporo pracy w powy?sze dzie?o z nadziej?, ?e uda mu si? w sposób dok?adny i obszerny pokaza? nie tylko dzieje Towarzystwa, lecz równie? sylwetki jego cz?onków w zmieniaj?cej si? przez lata rzeczywisto?ci, ze szczególnym podkre?leniem ich zas?ug i dokona?.
Czternasty numer Pami?tnika Ustro?skiego jest publikacj? rocznicow?, w zwi?zku z czym kolejne artyku?y w nim zawarte po?wiecone s? tak?e innym jubileuszom, jakie mia?y miejsce na przestrzeni lat 2008-2009. Nale?? do nich: pi??dziesi?ta pi?ta rocznica istnienia bran?y komunalnej, czterdziestolecie nowego budynku Szko?y Podstawowej Nr 3 w Ustroniu Polanie, dwudziesta rocznica dzia?alno?ci Estrady Ludowej „Czantoria” oraz dziesi?ta rocznica ?mierci Stanis?awa Hadyny. Aby w pe?ni zilustrowa? przebieg jubileuszowych dokona?, artyku?y poparte s? bardzo bogatym i ró?norodnym materia?em fotograficznym, jak równie? archiwalnymi, cennymi dokumentami stanowi?cymi namacalne dowody tej przebogatej historii.
?yczymy zatem Wam – Drodzy Pa?stwo mi?ej lektury, pe?nej pozytywnych, emocjonalnych wra?e? czytelniczych, b?d?cych przyjemno?ci? urozmaicaj?c? mijaj?cy tak szybko czas trudów i obowi?zków dnia codziennego.

STRON 408, OPRAWA TWARDA, FORMAT 17x24 cm
 
 
 
 
 
Zapraszamy
"GALERIA NA GOJACH"
A.B.K. Heczko
43-430 Ustroń
ul. Błaszczyka 19
 
Telefon
+48 33 854 11 00
galeria@heczko.pl
www.heczko.pl
 
Godziny
otwarcia galerii:
Od Poniedziałku do Piątku
w godz. 9.30 do 17.00
 
  Projekt, wykonanie, hosting i opieka nad stroną www - Marek Landowski - www.marlan.pl