Galeria na Gojach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FTP   Dojazd   Kontakt  

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

  Artyści    
 
?yciorys Bogus?awa Heczko
Urodzi? si? 19 VI 1927 r. w Ustroniu. Maluje akwarele od lat szko?y podstawowej. W 1957 r. wst?pi? do Ogniska Plastycznego w Bielsku-Bia?ej, gdzie w ci?gu trzyletnich kontaktów najwi?cej zawdzi?cza prof. Suknarowskiemu. Rok 1961 sta? si? prze?omowym w ?yciu twórcy, gdy? po raz pierwszy zaprezentowa? swoje prace na indywidualnej wystawie w Zak?adowym Domu Kultury w Ustroniu. Du?y wp?yw na rozwój artysty mia? w tym czasie malarz akwarelista Franciszek Jaworski. W latach 70. Heczko wspó?pracowa? z „Cepeli?” maluj?c miniaturowe pejza?e.
W 1977 r. zosta?a przygotowana w Muzeum Beskidzkim jubileuszowa wystawa z okazji 50-lecia urodzin twórcy. Zaprezentowa? na niej kilkadziesi?t obrazów akwarelowych, których g?ównym motywem by? pejza? beskidzki z gin?c? drewnian? architektur? oraz portrety górali.
Pod koniec lat 70. Heczko by? wspó?za?o?ycielem i prezesem grupy plastycznej „Brzimy” w Wi?le, a od 1993 r. dzia?a w reaktywowanym Stowarzyszeniu Twórczym „Brzimy” w Ustroniu. W 1987 r. za?o?y? wraz z synem Kazimierzem autorsk? Galeri? „Na Gojach”, któr? poszerzy? otwieraj?c w 1993 r. zbiorow? galeri? ustro?skich twórców w Muzeum Hutnictwa i Ku?nictwa, a w 1996 r. podobn? placówk? w Zak?adzie Przyrodoleczniczym.
Oprócz du?ej ilo?ci akwarel twórca wykona? równie? kilkaset szkiców i rysunków o?ówkiem lub tuszem g?ównie drewnianej architektury z terenu ?l?ska Cieszy?skiego, co ma wielkie znaczenie nie tylko artystyczne, ale tak?e dokumentacyjne. Prezentowa? swoje obrazy na kilkudziesi?ciu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranic?, m.in.:
• lata 1964, 1965, 1972, 1976 i 1977 wystawy indywidualne w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wi?le,
• 1978 r. wystawa autorska we Francji (Ecoven ko?o Pary?a),
• 1984 r. wystawa autorska w Niemczech (Mülheim),
• 1987 r. wystawa autorska we W?oszech (San Severino) oraz w Muzeum Beskidzkim,
• 1989 i 1990 r. ?wiatowe wystawy w Japonii (Osaka),
• 1990 r. zbiorowa wystawa w Belgii (Genk),
• 1992 r. indywidualna retrospektywna wystawa w Domu Narodowym w Cieszynie i w Niemczech (Neukirchen-Vluyn),
• 1997 r. jubileuszowa wystawa w Muzeum Hutnictwa i Ku?nictwa w Ustroniu,
• 1999 r. indywidualna wystawa na W?grzech (Budapeszt),
• 2002 r. jubileuszowa wystawa w Muzeum Hutnictwa i Ku?nictwa.
Na jego dorobek sk?ada si? równie? wiele prac z zakresu grafiki u?ytkowej m.in.
• herb Ustronia z 1956 roku,
• album „Ko?cio?y i kaplice” (plon rocznej pracy twórczej),
• album „Dawny Ustro?” ilustrowany 84 grafikami, dorobek wielu lat pracy artystycznej,
• grafiki ilustruj?ce wydawnictwa ekologiczne, tomiki poezji, wydawnictwa okoliczno?ciowe i reklamowe, ksi??ki i czasopisma.
W 1997 r. zorganizowano wystaw? jubileuszow? z okazji 70. urodzin twórcy w Muzeum Hutnictwa i Ku?nictwa, gdzie artysta zaprezentowa? kilkadziesi?t akwarel, których motywem by? ukochany przez niego beskidzki krajobraz. W pi?? lat pó?niej ponownie urz?dzono wystaw? jubileuszow? w tej placówce.
W 1997 r. zosta? odznaczony Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Z?ot? Odznak? „Za Opiek? nad Zabytkami”, a w 2000 r. uhonorowano go Laurem Srebrnej „Cieszynianki” najwy?szym wyró?nieniem na Ziemi Cieszy?skiej.
 
 
 
 
 
Zapraszamy
"GALERIA NA GOJACH"
A.B.K. Heczko
43-430 Ustroń
ul. Błaszczyka 19
 
Telefon
+48 33 854 11 00
galeria@heczko.pl
www.heczko.pl
 
Godziny
otwarcia galerii:
Od Poniedziałku do Piątku
w godz. 9.30 do 17.00
 
  Projekt, wykonanie, hosting i opieka nad stroną www - Marek Landowski - www.marlan.pl