Galeria na Gojach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FTP   Dojazd   Kontakt  

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

  Galerie    
 
Historia firmy
Galeri? „Na Gojach” Bogus?aw Heczko za?o?y? wraz z synem Kazimierzem w czerwcu 1987 r. By?a to wówczas pierwsza prywatna galeria w województwie bielskim. W tym czasie twórca posiada? ju? znacz?cy dorobek artystyczny, tote? Galeria „Na Gojach” od pocz?tku istnienia jest placówk? popularn? i ch?tnie odwiedzan? zarówno przez miejscowych mi?o?ników jego urokliwych dzie? malarskich jak równie? przez koneserów sztuki, przyje?d?aj?cych niejednokrotnie daleko spoza ?l?ska Cieszy?skiego. Bogus?aw Heczko jest bowiem malarzem znanym i cenionym a jego finezyjne, pe?ne ciep?a beskidzkie pejza?e by?y niejednokrotnie wybierane przez wyrobionych klientów jako pi?kny podarunek. W?ród obdarowanych znale?li si? mi?dzy innymi: papie? Jan Pawe? II i prezydent Rzeczypospolitej Aleksander Kwa?niewski.
W lutym 1993 r. ojciec z synem poszerzyli dzia?alno?? zak?adaj?c „Ustro?sk?” Galeri? Sztuki Wspó?czesnej w Muzeum Hutnictwa i Ku?nictwa. Stanowi ona nie tylko interesuj?c? ofert? dla zainteresowanych nabyciem dzie? sztuki, ale jest równie? sta?ym przegl?dem mo?liwo?ci twórczych ustro?skich artystów, skupionych w grupie „Brzimy”, której wspó?za?o?ycielem pod koniec lat 70. by? Bogus?aw Heczko. W 1996 r. powsta?a w ustro?skim Zak?adzie Przyrodoleczniczym rodzinna Galeria „Zawodzie”, promuj?ca miejscowych twórców w?ród przybywaj?cych do naszego miasta kuracjuszy.
Na pocz?tku lat 90. Kazimierz Heczko, wspó?w?a?ciciel Galerii „Na Gojach”, rozpocz?? dzia?alno?? wydawnicz? w zakresie sk?adu komputerowego, druku i opracowania graficznego regionalnych wydawnictw. W ostatnim okresie wydawnictwo Galeria „Na Gojach” wyda?o ponad sto pi??dziesi?t publikacji dotycz?cych Ustronia i ?l?ska Cieszy?skiego. W tej bogatej ofercie wydawniczej s? zarówno barwne albumy malarskie i tomiki poezji, ale te? sporo naukowych publikacji periodycznych, historycznych, s?ownikowych czy monograficznych. Galeria opracowa?a równie? setki folderów, banerów i druków reklamowych, czy dla firm, czy towarzysz?cych imprezom kulturalnym w naszym mie?cie, a tak?e w s?siednich miejscowo?ciach. Agata, Bogus?aw i Kazimierz Heczkowie s? tak?e autorami projektów znaków graficznych firm i instytucji. Od 2003 r. do rodzinnej firmy dosz?a nowa wspólniczka – córka Kazimierza – Agata Heczko-Racka, która w 2010 r. na Uniwersytecie ?l?skim uzyska?a tytu? magistra sztuki.
W latach 1994-1996 Bogus?aw Heczko by? wiceprezesem Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”, a od pocz?tku 1996 r. jego syn Kazimierz jest prezesem tego Stowarzyszenia, tote? z racji pe?nionych funkcji Heczkowie byli niejednokrotnie wspó?organizatorami wielu przedsi?wzi?? artystycznych: wystaw twórców zrzeszonych w grupie „Brzimy”, corocznych plenerów malarskich, cyklicznie organizowanych aukcji na cele charytatywne. Ekspozycje ustro?skich artystów s? organizowane nie tylko w rodzinnych galeriach Heczków, ale te? w innych instytucjach, tak?e daleko poza ?l?skiem Cieszy?skim, a nawet poza granicami Polski, co jest mo?liwe przede wszystkim dzi?ki wymianie kulturalnej z miastami partnerskimi Ustronia.
Galerie Heczków zajmuj? obecnie wa?ne miejsce w ?yciu kulturalnym Ustronia. Cz?sto bywaj? w nich przedstawiciele w?adz i ?wiata kultury, goszcz?cy w naszym mie?cie, s? te? t?umnie odwiedzane przez wszystkich zainteresowanych regionaln? sztuk?. Placówki te stale prezentuj? i popularyzuj? miejscowe ?rodowisko twórcze, a cz?sto inspiruj? ró?ne przedsi?wzi?cia kulturalne. Wa?na jest równie? rola integruj?ca artystów poprzez organizowanie wystaw zbiorowych i warsztatów plastycznych. Galerie Heczków wzbogacaj? ofert? kulturaln? naszego miasta i s? placówkami, które na sta?e wros?y w krajobraz Ustronia.
 
 
 
 
 
Zapraszamy
"GALERIA NA GOJACH"
A.B.K. Heczko
43-430 Ustroń
ul. Błaszczyka 19
 
Telefon
+48 33 854 11 00
galeria@heczko.pl
www.heczko.pl
 
Godziny
otwarcia galerii:
Od Poniedziałku do Piątku
w godz. 9.30 do 17.00
 
  Projekt, wykonanie, hosting i opieka nad stroną www - Marek Landowski - www.marlan.pl